Journalistisk desinformation

Patrick på Strangnet.blogg uppmärksammar en TT-artikel i DN där det framgår att HTF kommer att motsätta sig Systembolagets planer på att säga upp de mutmisstänkta cheferna med hänvisning till preskriptionsreglerna i lagen om anställningsskydd (LAS). Artikel-författaren redovisar sedan sin tolkning av reglerna: ”Dessa innebär att arbetsgivaren i normalfallet inte kan hänvisa till en händelse som är äldre än två månader om företaget vill säga upp någon”.

Artikeln röjer journalistens ytliga kunnande om arbetsrätt. Det är så ytligt att det blir ren desinformation när det förs ut till läsarna.

För såväl uppsägning som avskedande gäller att de ”får inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till antingen mer än två månader innan underrättelse lämnades enligt 30 § eller, om någon sådan underrättelse inte lämnats, två månader före tidpunkten för” uppsägningen/avskedandet. Det är bara att läsa innantill i §§ 7 respektive 18 i LAS.

Att ta emot mutor är ett allvarligt brott, riktat mot arbetsgivaren, som är saklig grund för avsked.

Det betyder att om inte Systembolaget varit grovt inkompetenta i hanteringen av ärendet (vilket naturligtvis inte kan uteslutas) så kommer de knappast att få några bekymmer med att avskeda de chefer som fälls för mutbrott. Det enda som krävs är att de har varslat om avsked inom två månader efter de fått bilden klar för sig.

Notera också det lilla ordet enbart i lagtexten. Det gör en himmelsvid skillnad. Det betyder att arbetsgivaren kan lasta på anklagelser ända sedan hedenhös, så länge man inte känt till den senaste förseelsen mer än två månader. Allt räknas.

error: Content is protected !!